Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/2018/08/23/how-were-investigating-digital-ledger-technologies-to-secure-digital-evidence/

How we’re investigating Digital Ledger Technologies to secure digital evidence

Posted by: , Posted on: - Categories: Court and tribunal reform, Digital services, Working at HMCTS


[English] - [Cymraeg]

In my last blog I explained about the work my team are doing to help shape our digital architecture to enable us to work better and smarter.

As part of our court reform plans to simplify our processes, I recently hosted a meeting on the use of Digital Ledger Technologies in securing digital evidence. This was the first in a series of digital thought leadership and innovation meetings that we will hold at HMCTS.

The meeting was hosted in conjunction with the Open Innovation team at Cabinet Office and we were extremely privileged to have Dr. Sadek Ferdous, Technology Policy Fellow and Research Associate at Imperial College in attendance. Dr Ferdous provided an overview of his latest research.

Digital Ledger Technologies, such as blockchain are perhaps best known for their use in cryptocurrencies like Bitcoin. As an architectural style, distributed ledgers enable new innovative data solutions that support both high degrees of integrity and de-centralisation. At HMCTS, we are passionate about the application of novel solutions to traditional challenges including evidence sharing, identity management and ensuring citizens have maximum control over their own information. Our service designs are focused on value, simplicity and use of the best modern technology approaches. This brings numerous benefits including cost effective and timely delivery and future proof solutions.

Outline of a padlock on a background representing the electronic flow of data, representing cyber security

Dr. Ferdous began by providing attendees with a technical overview of Digital Ledger Technology, its evolution and progress. In the context of his research, this includes assessing the advantages and disadvantages of private and public Digital Ledger Technology systems, their relative security, scalability and cost profiles. For the technically minded, Dr. Ferdous provided a fascinating overview of both Hyperledger Fabric and Hyperledger Sawtooth Digital Ledger Technologies implementations and summarised key research challenges and innovations in both private and public sectors.

In addressing key challenges in managing digital evidence and preserving digital chain of custody, Dr. Ferdous showcased a digital evidence audit trail proof of concept. The audit trail is an essential component in any digital evidence system providing a “chronological record of system activities which capture how digital evidence has been created/accessed/modified by which entity, from what location, in such a way to enable the reconstruction and examination of the sequence of events, and actions leading to the current state of the digital evidence.” This is clearly a critical capability in the protection of digital evidence and in provision of guarantee of the integrity of evidence chains.

The suitability of Digital Ledger Technology to a range of business challenges and use cases was then discussed, drawing on lessons from other government projects in the UK and Europe. Estonia is an early adopter and has developed innovative citizen identity management solutions using blockchain. In the UK, researchers at the University of Surrey are working with the National Archives on Digital Ledger Technology solutions to secure digital archives. We are following this work with interest and plans to trial Digital Ledger Technology solutions for inter-agency evidence sharing later in 2018.

We are very excited to work with the Open Innovation team at the Cabinet Office, and to host thought leadership events on emerging technologies with our colleagues within the government digital communities. We are particularly grateful to Dr. Ferdous for dedicating the time to share his research and insight into the applicability of Digital Ledger Technology, to evidence sharing challenges in the public sector.

What’s next?

We are passionate about driving innovative digital change and are planning future discussions on Artificial Intelligence, data science and criminology research, cloud security and next generation design.


[English] - [Cymraeg]

Sut rydym yn defnyddio Technolegau Cyfriflyfr Digidol i ddiogelu tystiolaeth ddigidol

Yn fy mlog olaf soniais am y gwaith y mae fy nhîm yn ei wneud i helpu i lunio ein saernïaeth ddigidol er mwyn ein galluogi i weithio'n well ac yn glyfrach.

Fel rhan o'n cynlluniau diwygio llysoedd i symleiddio ein prosesau, cynhaliais gyfarfod yn ddiweddar ar ddefnyddio Technolegau Cyfriflyfr Digidol i ddiogelu tystiolaeth ddigidol. Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o gyfarfodydd arweinyddiaeth ac arloesi digidol y byddwn yn eu cynnal yn GLlTEM.

Cynhaliwyd y cyfarfod ar y cyd â'r tîm Arloesi Agored yn Swyddfa'r Cabinet ac roeddem yn hynod freintiedig o gael Dr. Sadek Ferdous, Cymrawd Polisi Technoleg a Chydymaith Ymchwil o’r Imperial Collage yn bresennol. Rhoddodd Dr Ferdous drosolwg o'i ymchwil ddiweddaraf.

Mae Technolegau Cyfriflyfr Digidol, fel blockchain, yn fwyaf adnabyddus efallai am ddefnyddio arian crypto fel Bitcoin. Fel dull saernïol, mae cyfriflyfrau gwasgaredig yn galluogi datrysiadau data arloesol newydd sy'n cefnogi graddau uchel o uniondeb a datganoli. Yn GLlTEM, rydym yn angerddol am gymhwyso atebion newydd i heriau traddodiadol gan gynnwys rhannu tystiolaeth, rheoli hunaniaeth a sicrhau bod gan ddinasyddion y rheolaeth fwyaf posibl dros eu gwybodaeth eu hunain. Mae ein dyluniadau gwasanaeth yn canolbwyntio ar werth, symlrwydd a defnyddio’r dulliau technoleg fodern gorau. Mae hyn yn dod â nifer o fanteision, gan gynnwys bod yn gost-effeithiol, yn amserol a darparu atebion diogelu yn y dyfodol.

Dechreuodd Dr. Ferdous drwy roi trosolwg technegol o Dechnoleg Cyfriflyfr Digidol, ei esblygiad a'i chynnydd i fynychwyr. Yng nghyd-destun ei waith ymchwil, mae hyn yn cynnwys asesu manteision ac anfanteision systemau Technoleg Cyfriflyfr Digidol preifat a chyhoeddus, eu diogelwch cymharol, eu gallu i dyfu a'u proffiliau cost. I’r rhai sydd â diddordeb mewn technoleg, darparodd Dr. Ferdous drosolwg hynod o ddiddorol o weithrediadau Technoleg Cyfriflyfr Digidol Hyperledger Fabric a Hyperledger Sawtooth, a rhoddodd grynodeb o heriau ymchwil allweddol yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Wrth fynd i'r afael â'r heriau allweddol wrth reoli tystiolaeth ddigidol a chadw cadwyn ddigidol o’r ddalfa, bu Dr. Ferdous yn arddangos prawf o gysyniad trywydd archwilio tystiolaeth ddigidol. Mae'r trywydd archwilio yn gydran hanfodol mewn unrhyw system tystiolaeth ddigidol sy'n darparu "cofnod cronolegol o weithgareddau'r system sy'n nodi sut mae tystiolaeth ddigidol wedi'i chreu/ei chyrchu/ei haddasu gan ba endid, o ba leoliad, yn y fath fodd i alluogi ailadeiladu ac archwilio'r dilyniant o ddigwyddiadau, a chamau sy'n arwain at gyflwr presennol y dystiolaeth ddigidol. "Mae hyn yn amlwg yn hanfodol i ddiogelu tystiolaeth ddigidol ac i sicrhau cywirdeb y cadwyni tystiolaeth.

Yna, trafodwyd addasrwydd Technoleg Cyfriflyfr Digidol i amrywiaeth o heriau busnes ac achosion, gan dynnu ar wersi gan brosiectau eraill y llywodraeth yn y DU ac Ewrop. Mae Estonia yn fabwysiadwr cynnar ac mae wedi datblygu atebion arloesol i reoli hunaniaeth dinasyddion gan ddefnyddio blockchain. Yn y DU, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Surrey yn gweithio gyda'r Archifau Cenedlaethol ar atebion Technoleg Cyfriflyfr Digidol i ddiogelu archifau digidol. Rydym yn dilyn y gwaith hwn gyda diddordeb ac yn bwriadu treialu atebion Technoleg Cyfriflyfr Digidol ar gyfer rhannu tystiolaeth rhwng asiantaethau yn ddiweddarach yn 2018.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at weithio gyda'r tîm Arloesi Agored yn Swyddfa'r Cabinet, a chynnal digwyddiadau arweinyddiaeth ar dechnolegau sy'n datblygu gyda'n cydweithwyr yng nghymunedau digidol y Llywodraeth. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i Dr. Ferdous am neilltuo'r amser i rannu ei ymchwil a'i wybodaeth o ran cymhwyso Technoleg Cyfriflyfr Digidol, at heriau rhannu tystiolaeth yn y sector cyhoeddus.

Beth sydd nesaf?

Rydym yn frwdfrydig dros sbarduno newid digidol arloesol ac rydym yn cynllunio trafodaethau ar ddeallusrwydd artiffisial, ymchwil i wyddoniaeth data a throseddeg, diogelwch y cwmwl (the cloud) a dylunio’r genhedlaeth nesaf

Sharing and comments

Share this page