Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/about-this-blog/

About this blog


[English] - [Cymraeg]

We’re an executive agency of the Ministry of Justice. We’re responsible for the administration of criminal, civil and family courts and tribunals in England and Wales.

Since 2016 we’ve been modernising our justice system to make it more straightforward, accessible and efficient. You can find out more about our reform programme.

Our colleagues blog about themselves and their work, our services and how their role helps to keep justice going. We use our blog to provide updates to our stakeholders, partners and professional users about news, changes to our services and how our reform programme is progressing.

If you have comments or questions or would like to know more about what we’re doing, you can:

Read our blog comments and moderation policy.


[English] - [Cymraeg]

Rydym yn asiantaeth weithredol o'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rydyn ni'n gyfrifol am weinyddu llysoedd a thribiwnlysoedd troseddol, sifil a theulu yng Nghymru a Lloegr.

Ers 2016 rydyn ni wedi bod yn moderneiddio ein system gyfiawnder i'w gwneud hi'n fwy syml, hygyrch ac effeithlon. Cewch ragor o wybodaeth am ein rhaglen ddiwygio yma.

Mae ein cydweithwyr yn creu blogiau amdanynt hwy eu hunain a'u gwaith, ein gwasanaethau a sut mae eu rôl yn helpu i weinyddu cyfiawnder. Rydym yn defnyddio ein blog i ddarparu diweddariadau i'n rhanddeiliaid, partneriaid a defnyddwyr proffesiynol am newyddion, newidiadau i'n gwasanaethau a sut mae ein rhaglen ddiwygio yn dod yn ei blaen.

Os oes gennych sylwadau neu gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud, gallwch:

Darllenwch y sylwadau ar ein blogiau a'n polisi cymedroli.