Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/moderation/

Inside HMCTS blog participation and moderation guidelines


[English] - [Cymraeg]

Participation guidelines

When posting comments, you must:

 • only log in on your own account
 • be respectful of other users
 • keep comments concise and on topic
 • avoid language that’s offensive, inflammatory or provocative (including swearing, obscene or vulgar comments)

Posts may not be published and may be reported if they:

 • break the law (including libel and contempt of court)
 • have party political purposes
 • contain personal information  including addresses, phone numbers, email addresses or other online contact details, relating to you or others
 • impersonate or falsely claim to represent a person or an organisation
 • are being used for commercial purposes

If you’re aged 16 or under, you must get permission from your parent or guardian before leaving a comment. You cannot participate if you do not have consent.

Moderation policy

We moderate comments to check they comply with our comment guidelines. We'll not publish comments if they break our guidelines.

Here’s a brief outline of how we evaluate comments:

Is this comment on topic, does it add value to the discussion and can we publicly answer?

If so, we’ll post a response within 48 hours.

Is this user asking for information or detail about another HMCTS channel? For example, is it a general customer query?

If so, we’ll provide the user with the correct contact details so they can re-submit the query through the correct channel.

Does this comment raise an issue with HMCTS content on GOV.UK, a service, tool or transaction? Or is it reporting a bug or performance problem?

If so, we’ll alert the team responsible for fixing the content, service, tool, transaction or issue. We’ll tell the user when this has been done.


[English] - [Cymraeg]

Canllawiau ar gymryd rhan

Wrth bostio sylwadau, rhaid i chi:

 • fewngofnodi ar eich cyfrif eich hun yn unig
 • fod yn barchus gyda defnyddwyr eraill
 • cadw eich sylwadau'n gryno ac yn berthnasol
 • osgoi iaith ymosodol, ymfflamychol neu bryfoclyd (mae hyn yn cynnwys rhegfeydd a sylwadau anweddus neu ddi-chwaeth)

Efallai na fydd hysbysiadau’n cael eu cyhoeddi a gellir eu riportio os ydynt yn:

 • torri'r gyfraith (gan gynnwys enllib a dirmyg llys)
 • ymwneud â pharti gwleidyddol
 • cynnwys gwybodaeth bersonol gan gynnwys cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein arall, sy'n ymwneud â chi neu eraill
 • ffugio neu honni’n ffug i fod yn cynrychioli unigolyn neu sefydliad
 • cael eu defnyddio at ddibenion masnachol

Os ydych chi’n 16 oed neu'n iau, mae'n rhaid i chi gael caniatâd gan eich rhiant neu warchodwr cyn gadael sylwadau. Ni allwch gymryd rhan os nad oes gennych ganiatâd.

Polisi cymedroli

Rydym yn cymedroli sylwadau i wirio eu bod yn cydymffurfio â'n canllawiau sylwadau. Ni fyddwn yn cyhoeddi sylwadau os ydyn nhw'n torri ein canllawiau.

Dyma amlinelliad byr o sut rydyn ni'n gwerthuso sylwadau:

A yw'n berthnasol, a yw'n ychwanegu gwerth i'r drafodaeth ac a allwn ni ei ateb yn gyhoeddus?

Os felly, byddwn yn postio ymateb o fewn 48 awr.

A yw'r defnyddiwr hwn yn gofyn am wybodaeth neu fanylion am sianel GLlTEF arall? Er enghraifft, a yw'n ymholiad cyffredinol i gwsmeriaid?

Os felly, byddwn yn rhoi'r manylion cyswllt cywir i'r defnyddiwr fel y gallant ail-gyflwyno'r ymholiad trwy'r sianel gywir.

A yw'r sylw hwn yn codi mater gyda chynnwys GLlTEF ar GOV.UK, gwasanaeth, adnodd neu drafodiad? Neu a yw’n riportio problem gyffredinol neu broblem gyda pherfformiad y gwasanaeth?

Os felly, byddwn yn hysbysu’r tîm sy'n gyfrifol am y cynnwys, y gwasanaeth, yr offeryn, y trafodiad neu'r mater. Byddwn yn dweud wrth y defnyddiwr pan fydd hyn wedi'i wneud.