Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/moderation/

Inside HMCTS blog participation and moderation guidelines


[English] - [Cymraeg]

Participation guidelines

When posting comments, please observe our site participation guidelines:

 • be respectful of others who use this site
 • stay on topic
 • do not use language that is offensive, inflammatory or provocative (this includes, but is not limited to, swearing and obscene or vulgar comments)
 • do not break the law (this includes libel, condoning illegal activity and contempt of court)
 • do not use this site for party political purposes (this site is paid for with public money so it’s inappropriate to engage in party-political activity)
 • please do not post personal information in comments such as addresses, phone numbers, email addresses or other online contact details, which may relate to you or other individuals
 • do not impersonate or falsely claim to represent a person or an organisation
 • do not attempt to log on using another user’s account
 • do not make any commercial endorsement or promotion of any product, service or publication not relevant to the discussion

If you are aged 16 or under, please get the permission of your parent or guardian before participating. Users without this consent are not allowed to participate.

Moderation policy

Blog comments are pre-moderated to check they comply with the inside HMCTS blog participation guidelines above. If comments don’t comply they will not be published.

Here is a brief outline of how we evaluate comments.

Is this comment on topic, does it add value to the discussion and can HMCTS answer publicly? If so, we’ll aim to post a timely response within 48 hours.

Is this person asking for information or detail relating to another HMCTS channel eg is it a general customer query? If so, we’ll provide the user with the correct contact details so that they can re-submit the query through the correct channel.

Does this comment raise an issue with HMCTS content on GOV.UK, a service, tool or transaction? Or is it reporting a bug or performance problem? If so, we’ll alert the HMCTS/GDS team responsible for fixing the content, service, tool, transaction or issue and tell the user this has been done.

Is this comment a rant at HMCTS venting frustration or anger? If so, we’ll not publish the post, we’ll monitor and discuss with the digital communication team first, referring to the participation guidelines.


[English] - [Cymraeg]

Canllawiau GLlTEM ar gymedroli a chyfranogi mewn blog

Canllawiau Cyfranogi

Pan fyddwch yn rhoi sylwadau, edrychwch ar ein canllawiau cyfranogi ar y safle:

 • parchwch eraill sy’n defnyddio'r safle hwn
 • cadwch at y pwnc
 • peidiwch â defnyddio iaith ymosodol, enynnol neu bryfoclyd (mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig, i regfeydd a sylwadau anweddus neu ddi-chwaeth)
 • peidiwch â thorri’r gyfraith (mae hyn yn cynnwys enllib, caniatáu gweithgaredd anghyfreithlon neu ddirmyg llys
 • peidiwch â defnyddio’r safle hwn ar gyfer pwrpas parti gwleidyddol (ariennir y safle hwn ar bwrs y wlad felly mae'n amhriodol i ymgysylltu â gweithgaredd parti gwleidyddol)
 • peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol yn y sylwadau megis cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill, a allai gysylltu yn ôl atoch chi neu unigolion eraill.
 • peidiwch â ffugio neu honni’n ffug i fod yn unigolyn neu sefydliad.
 • peidiwch â cheisio mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrif defnyddiwr arall
 • peidiwch â gwneud unrhyw ardystiad masnachol neu hyrwyddo unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gyhoeddiad nad yw'n berthnasol i'r drafodaethOs ydych yn 16 oed neu’n iau, gofynnwch am ganiatâd eich rhiant neu warcheidwad cyn cyfranogi. Nid chaniateir i ddefnyddwyr gyfranogi heb ganiatâd.

Polisi Cymedroli

Mae sylwadau’r blog yn cael eu cymedroli i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau GLlTEM ar gyfranogi mewn blog. Os nad yw’r sylwadau yn cydymffurfio, ni chânt eu cyhoeddi.

Dyma amlinelliad byr o’r ffordd yr ydym yn gwerthuso sylwadau.

A yw’r sylw hwn am y pwnc, a yw’r sylw yn ychwanegu gwerth at y drafodaeth? Ac a all GLlTEM ateb yn gyhoeddus? Os ydyw/ gallai, byddwn yn rhoi ymateb amserol o fewn 48 awr.

A yw’r unigolyn hwn yn gofyn am wybodaeth neu fanylion mewn perthynas â sianel arall GLlTEM e.e. ydyw’n ymholiad cyffredinol gan gwsmer? Os ydyw, byddwn yn darparu’r manylion cyswllt cywir i’r defnyddiwr fel y gallant ailgyflwyno eu hymholiad drwy’r sianeli cywir.

A yw’r sylw hwn yn amlygu problem gyda chynnwys GLlTEM ar GOV.UK, gwasanaeth, arf neu drafodion? Neu a yw’n riportio nam neu broblem o ran perfformiad? Os ydyw, byddwn yn rhoi gwybod i'r tîm GLlTEM/GDS sydd yn gyfrifol am unioni’r cynnwys, gwasanaeth, arf, trafodion neu broblem, ac yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr ei fod wedi'i wneud.

A yw’r sylw yn tantro ar GLlTEM, yn bwrw eu rhwystredigaeth neu wylltineb? Os ydyw, ni fyddwn yn cyhoeddi’r sylw, byddwn yn monitro a thrafod â’r tîm cyfathrebiadau digidol yn gyntaf, gan gyfeirio at y canllawiau cyfranogi.