Skip to main content

https://insidehmcts.blog.gov.uk/2017/10/19/transforming-civil-justice-latest-developments-from-civil-money-claims-testing/

Transforming Civil Justice – latest developments from Civil Money Claims testing

Posted by: , Posted on: - Categories: Civil, Digital services


[English] - [Cymraeg]

My name is David Young and I’m the Senior Project Manager for the Civil Money Claims project. I want to provide an update on our progress since our last CMC blog update in June.

Progress to date

We started testing the first part of our new service in early August. This initial release enables litigants in person to issue and respond to specified claims up to a value of £10,000 online. We started testing the new service with a relatively small number of members of the public and have gradually increased numbers over the past few weeks. Eligible and interested parties were initially invited in to take part in the testing through incoming calls and recently we placed an advert on the Money Claims Online home page which has helped increase testing numbers.

We’re still testing in a private environment (known as private beta) and this allows us to learn as we go and make changes to the service based on feedback that we receive. We’ll continue to refine the new service until we are satisfied that we have learnt as much as we can and at that point we’ll allow everyone access to the new service (known as the public beta stage). This is currently planned to happen early in 2018.

What have we changed

Our testing approach has meant we have added extra functionality to the service including enabling sole traders, companies and organisations to submit and respond to claims. Based on this we have made some improvements such as being clearer about how much they would be charged for issuing a claim. This is a crucial piece of information to help claimants decide whether or not they want to proceed so we have moved this to the beginning of the issuing process.

We’ve received some helpful feedback with over 78% of people involved in testing being satisfied or very satisfied with the service. One user commented “After a call to your helpline, they told me of this service and sent me the link, all was plain sailing. I am sure once this service is publicised it will vastly reduce waiting and reaction time.”

We’ve also developed an online service that will support unspecified claims (including personal injury) which has been tested with legal representatives around the country. We've made a change based on feedback that now enables legal representatives to issue and serve a claim for an unspecified sum of money on behalf of their clients. We’ve also considered Welsh language requirements within the scope of the project and will ensure compliance with our Welsh Language Scheme.

What’s Next

This is the exciting first step in our journey that will eventually help us deliver a new and improved Civil Money Claims service by 2019. Over the coming weeks our priority is to release additional functionality into both services which include introducing the without prejudice negotiation and settlement platform for litigants-in-person and evidence upload and exchange. In addition, we’ll begin preparing for public beta go-live in early 2018 and a significant increase in service use.

We’re also looking for legal professionals who represent defendants in civil money claims for our research, if you’re interested please sign up now.


[English] - [Cymraeg]

Trawsnewid Cyfiawnder Sifil – y datblygiadau diweddaraf o gam profi Hawlio Arian yn y Llys Sifil

Fy enw i yw David Young a fi yw'r Uwch Reolwr Prosiect(au) ar gyfer y prosiect Hawlio Arian yn y Llys Sifil. Rwyf eisiau rhoi diweddariad ar ein cynnydd ers cyhoeddi ein blog CMC diwethaf ym mis Mehefin.

Datblygiadau hyd yma

Bu i ni gychwyn profi’r rhan gyntaf o’n gwasanaeth newydd yn gynnar ym mis Awst. Mae’r fersiwn gychwynnol hon yn galluogi ymgyfreithwyr drostynt eu hunain i godi ac ymateb i hawliadau penodol hyd at £10,000 o werth ar-lein. Bu i ni gychwyn profi’r gwasanaeth newydd gyda nifer fechan o aelodau’r cyhoedd ac rydym wedi cynyddu’r niferoedd yn raddol dros yr wythnosau diwethaf. Ar y dechrau, gwahoddwyd partïon cymwys a phartïon a oedd â diddordeb i gymryd rhan yn y broses profi drwy’r galwadau a oedd yn dod i mewn i’r ganolfan gyswllt yn Loughborough. Rydym ers hynny wedi rhoi hysbyseb ar dudalen gartref Hawliadau am Arian Ar-lein sydd wedi helpu i gynyddu’r niferoedd sy’n profi’r gwasanaeth.

Rydym yn dal i brofi mewn amgylchedd preifat (a elwir yn beta preifat) ac mae hyn yn ein galluogi i ddysgu wrth inni fynd ymlaen a gwneud newidiadau i’r gwasanaeth yn seiliedig ar yr adborth yr ydym yn ei gael. Byddwn yn parhau i fireinio’r gwasanaeth newydd tan ein bod yn fodlon ein bod wedi dysgu cymaint ag y gallwn, ac ar yr adeg honno, byddwn yn gadael i bawb gael mynediad at y gwasanaeth newydd (a elwir yn cam beta cyhoeddus). Bwriedir i hyn ddigwydd yn fuan yn 2018.

Yn ystod y cyfnod profi, cawsom gyfle i ddangos y gwasanaeth i'r Ysgrifennydd Gwladol, Y Gwir Anrhydeddus David Lidington a bu inni fanteisio ar y cyfle i gael ei farn ar y datblygiadau hyd yn hyn! Roedd wedi’i blesio’n fawr a hyd yn oed wedi trydar am ei brofiad.

Beth rydym wedi newid

Mae ein dull profi yn golygu ein bod wedi ychwanegu rhagor o swyddogaethau i’r gwasanaeth; mae’r rhain yn cynnwys galluogi unig fasnachwyr, cwmnïau a sefydliadau i gyflwyno ac ymateb i hawliadau. O’r gwersi a ddysgwyd, rydym wedi gwneud rhai gwelliannau i brofiadau’r defnyddiwr megis bod yn gliriach ynghylch y tâl a godir arnynt am godi hawliad. Mae hon yn wybodaeth hanfodol i helpu hawlwyr i benderfynu p'un a ydynt eisiau parhau ai peidio, felly rydym wedi ei symud i ddechrau'r broses.

Rydym wedi cael adborth defnyddiol gyda dros 78% o’r bobl a gymerodd ran yn y broses profi yn dweud eu bod yn fodlon neu’n fodlon iawn gyda’r gwasanaeth. Dywedodd un defnyddiwr “Ar ôl ffonio eich llinell gymorth, bu iddynt ddweud wrthyf am y gwasanaeth hwn ac anfonwyd y ddolen ataf, roedd popeth yn hwylus. Unwaith y bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gyhoeddi, rwy’n siŵr y bydd yn lleihau amser aros ac amser ymateb yn sylweddol”.

Rydym hefyd wedi datblygu gwasanaeth ar-lein a fydd yn cefnogi hawliadau amhenodol (gan gynnwys anaf personol). Cafodd y gwasanaeth hwn ei brofi gyda chynrychiolwyr cyfreithiol ledled y wlad. Rydym wedi newid un elfen ohono yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd a nawr gall cynrychiolwyr cyfreithiol godi a chyflwyno hawliad am swm amhenodol o arian ar ran eu cleientiaid. Rydym hefyd wedi ystyried gofynion yr iaith Gymraeg o fewn cwmpas y prosiect a byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda Chynllun Iaith Gymraeg GLlTEM.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Hwn yw’r cam cyntaf cyffrous yn ein taith a fydd yn y pen draw yn ein helpu i gyflwyno gwasanaeth Hawlio Arian Ar-lein newydd a gwell erbyn 2019. Dros yr wythnosau nesaf, ein blaenoriaeth yw rhyddhau swyddogaethau ychwanegol i’r ddau wasanaeth a fydd yn cynnwys cyflwyno trafodaeth heb ragfarn, platfform sefydlog ar gyfer ymarferwyr drostynt eu hunain a llwytho a chyfnewid tystiolaeth. Hefyd, byddwn yn cychwyn paratoi ar gyfer beta cyhoeddus a fydd yn mynd yn weithredol yn fuan yn 2018 pan fyddwn yn gweld cynnydd sylweddol mewn niferoedd sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Rydym hefyd yn chwilio am weithwyr cyfreithiol proffesiynol sy’n cynrychioli diffynyddion mewn achosion hawlio arian yn y llys sifil ar gyfer ein gwaith ymchwil. Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch nawr.

Sharing and comments

Share this page