Skip to main content

This blog post was published under the 2015-2024 Conservative Administration

https://insidehmcts.blog.gov.uk/2020/05/06/stalking-protection-orders-collaborating-with-the-home-office/

Stalking Protection Orders: Collaborating with the Home Office

Posted by: , Posted on: - Categories: Court and tribunal reform, Crime


[English] - [Cymraeg]

As we navigate our way in a world altered by the impacts of the coronavirus, the need to ensure stalking victims are visible and supported is more important than ever.

A photo of someone shadow walking down pavement on dark street

The behaviours and actions which characterise stalking have not stopped during the current restrictions on movements and social distancing, and the risk of harm to victims remains significant.

We are proud to reflect on the work we did earlier this year, working with the Home Office to support the introduction of new powers to protect victims of stalking, the importance of which has been brought into sharp focus in recent weeks.

Stalking Protection Orders

Parliament passed the Stalking Protection Act 2019 to protect people from the risks associated with stalking. As a result, Stalking Protection Orders (SPOs) came into force in January this year.

SPOs give police additional powers to protect members of the public at risk as they allow courts in England and Wales to move quicker to ban stalkers from contacting victims or visiting their home, place of work or study.

They are designed for use particularly in cases where the stalking occurs outside of a domestic abuse context, or where the perpetrator isn’t a current or former partner of the victim.

The police apply to the magistrates' or youth court for a SPO where they believe a defendant has carried out acts associated with stalking. The order can then prohibit or require the defendant from doing anything described in the order.

The order itself can be effective for a fixed period of at least 2 years or until further order. An interim SPO can also be made having effect only for a fixed period.

The importance of collaboration

We were pleased to be able to work with the Home Office, police and the Civil and Criminal Procedure Rule Committees to ensure our courts were ready for the introduction of SPOs.

It was essential for us, as administrators of the court system, to assess the level of impact that processing SPO applications through the courts would bring to our court operations.

As part of the Home Office working group, we were able to work through the legislation and create an effective operating model. We had to make sure our processes were in line with the new law but also compatible with our court IT systems.

We were involved in the design of police application forms, making sure they worked with the magistrates’ court Libra IT functions as well as being compatible with digital requirements.

In doing so we were able to make it easier for admin staff and legal advisors to process applications and ensure we would be able to apply a consistent and workable national process.

A spokesperson for the Home Office, reflected on the work:

HMCTS played a critical role in the implementation of Stalking Protection Orders. They worked collaboratively with a range of other criminal justice agencies, flagged and helped solve issues, and delivered all their actions on time. This enabled the first SPO to be issued on the very day that the orders came into force.

Our effective collaboration with the police was also commented on by Inspector Scott Hill, national police lead on SPOs:

 It was essential for HMCTS and the police service that we adopted a collaborative approach to the development of national police application forms that would be submitted to the courts when making a complaint for an order.

Our work will ensure that the service the courts receive from the police, across England and Wales, is to a high standard and provides the right level of information presented in a consistent manner. Ultimately, the victims of stalking deserve no less than an efficient process which helps to make them safer.

These applications continue to be heard by the courts as a priority during the partial close-down of some of our buildings and prioritisation of the work of courts and tribunals in response to the pandemic.

Through our work with other government departments and other partners in the justice system, we made sure the courts were ready for these orders when they first came into force in January and continue to process them to protect members of the public during this lockdown period.


[English] - [Cymraeg]

Gorchmynion Gwarchod rhag Stelcian:  Cydweithio gyda’r Swyddfa Gartref

Wrth i ni ffeindio’n traed mewn byd sydd wedi newid trwy effeithiau coronafeirws, mae’r angen i sicrhau bod dioddefwyr stelcian yn cael sylw a’u cefnogi yn bwysicach nac erioed.

Nid yw’r ymddygiadau na’r gweithredoedd sy’n nodweddiadol o stelcian wedi dod i ben yn ystod y cyfyngiadau presennol ar symudiadau a chadw pellter, ac mae’r risg o niwed i dioddefwyr yn parhau i fod yn sylweddol.

Rydym yn falch o’r gwaith a wnaethom yn gynharach yn ystod y flwyddyn, trwy weithio gyda’r Swyddfa Gartref i gefnogi cyflwyno pwerau newydd i ddiogelu dioddefwyr stelcian, ac fe ddaeth pwysigrwydd hyn yn amlwg yn ystod yr wythnosau diweddar.

Gorchmynion Gwarchod rhag Stelcian

Bu i’r Senedd gyflwyno Deddf Gwarchod rhag Stelcian 2019 i ddiogelu pobl rhag y risgiau sy’n gysylltiedig gyda stelcian.  O ganlyniad daeth y Gorchmynion Gwarchod rhag Stelcian (SPO’s) i rym ym mis Ionawr eleni..

Mae’r SPOs yn rhoi pwerau ychwanegol i’r heddlu i warchod aelodau or cyhoedd sydd mewn perygl ac maent yn caniatau i’r llysoedd yng Nghymru a Lloegr i weithredu’n gynt i wahardd stelcwyr rhag cysylltu gyda dioddefwyr neu fynd i’w cartrefi, gweithleoedd neu lefydd lle maent yn astudio.

Maent wedi eu hanelu i’w defnyddio yn benodol mewn achosion lle mae’r stelcian yn cymryd lle y tu allan i gyd-destun trais domestig, neu lle nad yw’r stelciwr yn hen bartner nac yn bartner cyfredol i’r dioddefwr.

Bydd yr heddlu yn gwneud cais i’r llys ynadon neu’r llys ieuenctid am SPO pan fyddan o’r farn bod y diffynnydd wedi cyflawni gweithredoedd sy’n gysylltiedig gyda stelcian. Gall y gorchymyn wahardd neu orfodi’r  diffynnydd rhag gwneud rhywbeth a ddisgrifir yn y gorchymyn .

Gall y gorchymyn fod yn weithredol am gyfnod penodol o 2 flynedd o leiaf neu hyd nes y gwneir gorchymyn pellach.  Yn ogystal gellir gwneud gorchymyn SPO interim i fod yn weithredol am gyfnod penodol yn unig.

Pwysigrwydd cydweitho

Roeddwm yn falch o fod wedi gallu gweithio gyda’r Swyddfa Gartref, yr heddlu a’r Pwyllgorau Rheolau Gweithdrefnau Sifil a Throseddol i sicrhau bod ein llysoedd yn barod ar gyfer cyflwyno’r SPO’s.

Mae’n hanfodol ein bod ni, fel gweinyddwyr y system llysoedd, yn asesu beth fyddai lefel  effaith prosesu ceisiadau SPO trwy’r llysoedd yn ei gael ar y ffordd y mae’r llysoedd yn gweithredu.

Trwy fod yn rhan o weithgor y Swyddfa Gartref, roeddem yn gallu gweithio trwy’r ddeddfwriaeth a chreu model gweithredu effeitihol.  Roedd angen i ni sicrhau bod ein prosesau yn cyd-fynd gyda’r gyfraith newydd ond hefyd yn cydweddu â systemau TG y llysoedd.

Roeddem yn rhan o’r gwaith o ddylunio ffurflenni cais yr heddlu, gan wneud yn siwr eu bod yn addas i weithio gyda swyddogaethau TG Libra y llysoedd ynadon yn ogystal â’u  bod yn cydweddu gyda gofynion digidol.

Wrth wneud hy roeddem yn gallu gwneud pethau yn haws i staff gweinyddol a chynghorwyr cyfreithiol i brosesu ceisiadau gan sicrhau ein bod yn gallu cyflwyno proses genedlaethol a oedd yn gyson ac yn un a fyddai’n gweithio.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref wrth adlewyrchu ar y gwaith:

Fe wnaeth GLlTEM chwarae than bwysig iawn i weithredu’r Gorchmynion Gwarchod rhag Stelcian.  Fe wnaethant gydweithredu gyda nifer o asiantaethau eraill sydd yn gweinyddu cyfiawder, gan godi pwyntiau a helpu i’w datrys, a llwyddo i gyflawni’r hyn a oedd yn ofynnol ohonynt ar amser.  Fe wnaeth hynny helpu i sicrhau bod yr SPO cyntaf yn cael ei wneud ar yr union ddiwrnod y daeth y gorchmynion i rym.

Cafodd ein cydweithredu effeithiol gyda’r heddlu sylw hefyd gan yr Arolygydd Scott Hill, arweinydd cenedlaethol yr heddlu ar SPO’s

 Roedd hi’n hanfodol bod GLlTEM a’r gwasanaeth heddlu wed cymryd agwedd gydweithredol tuag at ddatblygu ffurflenni cais cenedlaethol i’r heddlu a fyddai wedyn yn cael eu cyflwyno i’r llysoedd wrth wneud cais am orchymyn..

Bydd ein gwaith yn sicrhau bod y gwasanaeth y bydd y llysoedd yn ei gael gan yr heddlu, ledled Cymru a Lloegr, o safon uchel ac yn cyflwyno’r lefel gywir o wybodaeth mewn dull cyson.  Ar ddiwedd y dydd, ni ddylai y rhai sydd wedi dioddef stelcian ddisgwyl dim llai na phroses effeithiol sy’n eu cynorthwyo i gadw’n saff.

Mae’r ceisiadau hyn yn dal i gael eu gwrando gan y llysoedd fel materion brys a hynny yn ystod cyfnod lle mae rhai o’n llysoedd wedi cau dros dro ac fel rhan o’r ffordd y mae’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd yn blaenoriaethu gwaith wrth ymateb i’r pandemig.

Trwy ein gwaith gydag adrannau eraill o’r llywodraeth a phartneriaid eraill yn y system cyfiawnder, bu i ni sicrhau bod y llysoedd yn barod ar gyfer y gorchmynion hyn pan ddaethant i rym gyntaf ym mis Ionawr gan barhau i’w prosesu i warchod aelodau o’r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwn o gadw pobl yn eu cartrefi.

Sharing and comments

Share this page