Skip to main content

This blog post was published under the 2015-2024 Conservative Administration

https://insidehmcts.blog.gov.uk/2018/03/14/were-making-progress-on-moving-hmcts-forms-to-gov-uk/

We’re making progress on moving HMCTS forms to GOV.UK

Posted by: and , Posted on: - Categories: Civil, Crime, Family, Tribunals, User experience and research


[English] - [Cymraeg]

In our blog published on 23 February we explained that we've been working with colleagues from MOJ Digital & Technology to  move court and tribunal forms from the form finder service to GOV.UK on 21 March 2018.

We are starting the migration next week, and you’ll start to see changes on Wednesday 21 March. In this post we’ll explain more about what’s changing and what’s not.

What’s changing

We aren’t changing the forms themselves, but we are changing the way you access them. Don’t worry you will be able to use form finder to search for forms and all links will continue to work - you’ll be automatically redirected. Each form will now appear on a new page on GOV.UK. There will be more descriptive text, and links to any notes and guidance. Though the new pages will look very different from those on form finder, we hope they’ll help users get to the right form.

You’ll reach these new pages when you click on form finder search results, or when you visit a previously saved link or a bookmark to a form. After 21 March, you’ll also be able to search for all HMCTS forms on GOV.UK.

We prioritised improving content for the most popular forms

We’re moving more than 1,500 forms to GOV.UK. For the most popular forms, we’ve added more descriptive text and links to related services and guidance. For less-used forms, initially the pages will only contain the title of the forms, like you see on form finder now, but over the next few weeks we’ll add descriptions and links to all form pages. We’ll keep on improving descriptions based on user feedback.

Searching for forms

The new pages will still be available through form finder search for now, and although form finder search may look a little different, we won’t make any changes to the way searches work. A new search will also become available on GOV.UK. Many user searches in form finder currently do not come back with any results, but we have found the new GOV.UK search will return the correct forms for most of the same search terms.

What’s not changing yet

Form finder is still available; when you search and click on results, you’ll be taken to the new page.

Criminal forms are currently unavailable in form finder, because they’re on the justice.gov.uk website. They will remain there for now.

Form finder currently provides listings of forms by category. for example, there is a page for all the forms relating to the Court of Protection. Our research showed that these categories are not always the most useful to users. As we mentioned in our previous post, we are not changing the categories at this point. The category listing pages will appear on GOV.UK and we will be improving the categories in the next few months.

Bookmarks to existing forms and form pages on form finder will still work, as will any currently working links you may have. They will redirect you automatically to the new pages on GOV.UK.

Some guidance documents will move later, however they will still be available on form finder, and we’ll also link to them from the relevant new form pages on GOV.UK.

Your feedback

We hope that the moving our forms from form finder to GOV.UK will help you to find the right forms and related information more easily. You’ll also find alternative services that you can complete online, like making a claim to an employment tribunal.

We’d love to hear your feedback: hmctsforms@justice.gov.uk


[English] - [Cymraeg]

Rydym yn gwneud cynnydd gyda symud ffurflenni GLlTEM draw i GOV.UK

Yn ein blog a gyhoeddwyd ar 23 Chwefror, eglurwyd ein bod wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr o dîm Digidol a Thechnoleg Y Weinyddiaeth Cyfiawnder i symud ffurflenni llysoedd a thribiwnlysoedd o’r gwasanaeth Form Finder i GOV.UK ar 21 Mawrth 2018.

Byddwn yn cychwyn ar y broses fudo yr wythnos nesaf, a byddwch yn dechrau gweld y newidiadau ar ddydd Mercher 21 Mawrth. Yn y diweddariad hwn byddwn yn egluro mwy am beth fydd yn newid a beth na fydd yn newid.

Beth fydd yn newid

Nid ydym yn newid y ffurflenni eu hunain, ond rydym yn newid y ffordd y byddwch yn cael mynediad atynt. Peidiwch â phoeni, byddwch yn gallu defnyddio Form Finder i chwilio am ffurflenni a bydd yr holl ddolenni yn parhau i weithio – byddwch yn cael eich ailgyfeirio yn awtomatig. Bydd pob ffurflen nawr yn ymddangos ar dudalen newydd yn GOV.UK. Bydd y testun yn fwy disgrifiadol a bydd dolenni i unrhyw nodiadau neu gyfarwyddyd. Er bydd y tudalennau newydd yn edrych yn wahanol iawn i’r rhai ar Form Finder, gobeithiwn y byddant yn helpu defnyddwyr i ddod o hyd i’r ffurflen gywir.

Byddwch yn cyrraedd y tudalennau newydd hyn pan fyddwch yn clicio ar ganlyniadau chwilio Form Finder, neu pan fyddwch yn ymweld â dolen a gadwyd yn flaenorol neu nod tudalen ar gyfer ffurflen.  Ar ôl 21 Mawrth, byddwch hefyd yn gallu chwilio am holl ffurflenni GLlTEM yn GOV.UK.

Rydym wedi blaenoriaethu darparu cynnwys ar gyfer y ffurflenni mwyaf poblogaidd

Rydym yn symud dros 1,500 o ffurflenni draw i GOV.UK. Rydym wedi ychwanegu testunau mwy disgrifiadol a dolenni i wasanaethau a chyfarwyddyd perthnasol ar gyfer y ffurflenni mwyaf poblogaidd.  Ar gyfer y ffurflenni na ddefnyddir llawer, i gychwyn, bydd y tudalennau ond yn cynnwys teitl y ffurflenni fel y gwelwch ar Form Finder, ond dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn ychwanegu disgrifiadau a dolenni i’r holl dudalennau ffurflenni. Byddwn yn parhau i wella'r disgrifiadau yn seiliedig ar adborth gan ddefnyddwyr.

Chwilio am ffurflenni

Am y tro, bydd y tudalennau newydd yn parhau i fod ar gael trwy chwilio yn Form Finder, ac er bydd tudalen chwilio Form Finder edrych ychydig bach yn wahanol, ni fyddwn yn newid y ffordd y mae'r broses chwilio yn gweithio mewn unrhyw ffordd. Bydd system chwilio newydd hefyd ar gael yn GOV.UK. Ar hyn o bryd, nid yw llawer o chwiliadau yn Form Finder yn cyflwyno unrhyw ganlyniadau, ond rydym wedi canfod bod system chwilio newydd GOV.UK yn cyflwyno’r ffurflenni cywir ar gyfer y mwyafrif o'r un termau chwilio.

Beth fydd yn newid ar hyn o bryd

Mae Form Finder yn parhau i fod ar gael; pan fyddwch yn chwilio ac yn clicio ar y canlyniadau, byddwch yn cael eich ailgyfeirio i'r dudalen newydd.

Ar hyn o bryd, nid yw ffurflenni troseddol ar gael yn Form Finder, oherwydd eu bod ar wefan justice.gov.uk. Byddant yn parhau i aros yna am y tro.

Ar hyn o bryd, mae Form Finder yn darparu rhestrau o ffurflenni fesul categori, er enghraifft, mae yna dudalen ar gyfer yr holl ffurflenni sy'n ymwneud â'r Llys Gwarchod.   Dangosodd canlyniadau ein hymchwil nad yw’r categorïau hyn wastad y rhai mwyaf defnyddiol i ddefnyddwyr. Fel y crybwyllwyd yn ein diweddariad blaenorol, nid ydym yn newid y categorïau ar hyn o bryd.   Bydd y tudalennau sy’n rhestru’r categorïau yn ymddangos yn GOV.UK a byddwn yn diweddaru'r categorïau dros y misoedd nesaf.

Bydd nodau tudalen ar gyfer ffurflenni presennol a thudalennau’r ffurflenni ar Form Finder yn parhau i weithio, fel y bydd unrhyw ddolenni gweithredol gall fod gennych.  Bydd y rhain yn eich ailgyfeirio at y tudalennau newydd yn GOV.UK.

Bydd rhai o'r dogfennau canllaw yn symud hwyrach ymlaen, fodd bynnag, byddant yn parhau i fod ar gael yn Form Finder, a byddwn hefyd yn eu cysylltu â thudalennau newydd perthnasol yn GOV.UK.

Eich adborth

Gobeithiwn y bydd symud ein ffurflenni draw o Form Finder i GOV.UK yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffurflenni a’r wybodaeth gywir yn haws.  Fe welwch hefyd wasanaethau amgen y gallwch eu defnyddio ar-lein, fel gwneud hawliad i dribiwnlys cyflogaeth.

Rydym yn awyddus i gael adborth gennych: hmctsforms@justice.gov.uk

Sharing and comments

Share this page